Advertisement

Ziyaretçi Sayacı - (01.04.2009)

Bugün86
Dün170
Bu Hafta472
Bu Ay474
Genel Toplam368964

(C) Fliesenstadt

Ziyaretçiler

Şuanda 3 misafir bağlı

Anket

Derneğimize Üye Misiniz?
 
Web Sitemizi Beğendiniz Mi?
 
MEB Tarafından Şehit veya Malul Gazi Çocuklarının, Aşağıda Belirtilen Okullara Nakil Olma Durumları
Yazar zsevinc   

Image 02 Eylül 2010 tarihli ve 27690 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Fen Liseleri - Anadolu Öğretmen Liseleri - Fen Liseleri - Sosyal Bilimler Liseleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ilgili maddeleri aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.  Bu kapsamda yukarıda belirtilen okullarda öğrenim görmekte iken şehit veya gazi çocuğu durumuna düşen öğrencilerin nakilleri, istemeleri ve durumlarını belgelendir- meleri hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere

boş kontenjan ve puan şartı aranmaksızın istedikleri farklı bir yerleşim yerindeki okullardan birine yapılır. Ancak bu kapsamda nakilleri yapılan öğrencilerin yerleştirme puanı, nakil gidilen okulun nakillere esas taban puanı ve kontenjanında dikkate alınmaz.”

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANADOLU LİSELERİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 11 – Bu okullar arasında öğrenci nakillerine esas olmak üzere; yeterlik sınavı, sınıf tekrarı, nakil ve benzeri sebeplerle, şube öğrenci sayısı 30'u aşmayacak şekilde sınıf bazında oluşacak açık kontenjanlar ile sınıf seviyesindeki taban puanlar e-okul sisteminde belirtilir.
 
Nakiller; sınıf bazında açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleştirmeye esas puanının, naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesinde mevcut bulunan öğrencilerin yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğüne göre yapılır.
 
Naklen gidilmek istenilen yerleşim birimindeki okul/okullarda birinci yabancı dil farklı ise nakiller, bu madde hükümleri doğrultusunda velilerinin yazılı isteği ile birinci yabancı dil değişikliği yapılarak gerçekleştirilir. Nakli gerçekleşen öğrencinin değiştirilen yabancı dildeki seviyesi belirlenir. Okul yönetimi, öğrenci velisi ile iş birliği yaparak 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirleri alır ve uygular.
 Hazırlık sınıfından hazırlık sınıfı bulunmayan okulların dokuzuncu sınıfına, hazırlık sınıfı bulunmayan okulların dokuzuncu sınıfından hazırlık sınıfına, iki dönem notu alınabilecek kadar süre bulunması ve nakil şartlarının taşınması hâlinde öğrenci nakli yapılır.
 
Ayrıca, merkezî yerleştirmeyle öğrenci alan ve genel ortaöğretim programı uygulayan resmî fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu öğretmen liseleri ve bu okullarla aynı programı uygulayan özel okullar ile askerî lise ve polis kolejlerinden bu okullara öğrenci nakilleri; bu madde hükümleri doğrultusunda yapılır.
 
Diğer resmî ve özel ortaöğretim kurumlarından Anadolu liselerine öğrenci nakli yapılmaz. Ancak Anadolu liselerinden resmî ve özel diğer ortaöğretim kurumlarına geçiş, ilgili mevzuat hükümleri ile okulların özel yönetmeliklerinde yer alan nakil şartlarına göre yapılır.
 
Bu okullarda öğrenim görmekte iken şehit veya gazi çocuğu durumuna düşen öğrencilerin nakilleri, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere boş kontenjan ve puan şartı aranmaksızın istedikleri farklı bir yerleşim yerindeki okullardan birine yapılır. Ancak bu kapsamda nakilleri yapılan öğrencilerin yerleştirme puanı, nakil gidilen okulun nakillere esas taban puanı ve kontenjanında dikkate alınmaz.”

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 14 – Bu okullar arasındaki öğrenci nakilleri; açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleştirmeye esas puanının naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesinde mevcut bulunan öğrencilerin yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğüne göre ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının başlangıç tarihinin beş gün öncesinden sınavların bitimine kadar olan sürenin dışındaki zamanlarda yapılır.
 
Bu okullarda öğrenim görmekte iken şehit veya gazi çocuğu durumuna düşen öğrencilerin nakilleri, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere boş kontenjan ve puan şartı aranmaksızın istedikleri farklı bir yerleşim yerindeki okullardan birine yapılır. Ancak bu kapsamda nakilleri yapılan öğrencilerin yerleştirme puanı, nakil gidilen okulun nakillere esas taban puanı ve kontenjanında dikkate alınmaz.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FEN LİSELERİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


 MADDE 1 – 10/1/1999 tarihli ve 23579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinin 11 inci maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

Bu okullarda öğrenim görmekte iken şehit veya gazi çocuğu durumuna düşen öğrencilerin nakilleri, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere boş kontenjan ve puan şartı aranmaksızın istedikleri farklı bir yerleşim yerindeki okullardan birine yapılır. Ancak bu kapsamda nakilleri yapılan öğrencilerin yerleştirme puanı, nakil gidilen okulun nakillere esas taban puanı ve kontenjanında dikkate alınmaz.” 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 MADDE 1 – 17/11/2003 tarihli ve 25292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliğinin 11 inci maddesine aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.
 
Bu okullarda öğrenim görmekte iken şehit veya gazi çocuğu durumuna düşen öğrencilerin nakilleri, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere boş kontenjan ve puan şartı aranmaksızın istedikleri farklı bir yerleşim yerindeki okullardan birine yapılır. Ancak bu kapsamda nakilleri yapılan öğrencilerin yerleştirme puanı, nakil gidilen okulun nakillere esas taban puanı ve kontenjanında dikkate alınmaz.


 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 10 – (1) Bu okullar arasında öğrenci nakilleri; naklen gidilmek istenilen okulda öğrenim gördüğü alan ve sınıflarda açık kontenjan bulunması hâlinde ilgili okul müdürlüğünce e-okul sisteminden yapılır. Başvuruların açık kontenjandan fazla olması hâlinde 9 uncu sınıflar için ilköğretim diploma puanı, diğer sınıflar için alt sınıf veya sınıflara ait yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır.
 
(2) Sınıflar bazında alanlara göre oluşacak açık kontenjanlar, e-okul sisteminden belirtilir.

(3) Nakil başvurusu, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne velisi tarafından yapılır. Öğrencinin başvurusu okul müdürlüğünce e-okul sisteminden naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne iletilir.

(4) E-okul sisteminden alınan nakil başvuruları, e-okul kapsamında olmayan okullardan gelen nakil başvuruları ile birlikte bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükümler doğrultusunda haftanın son iş günü ilgili okul müdürlüğünce değerlendirilir. Nakil için başvuruda bulunan öğrenci sayısının açık kontenjandan fazla olması ve puanların eşitliği hâlinde, yaşı küçük olan öğrencinin nakli kabul edilir. Değerlendirme ile ilgili tutanak e-okul sisteminden alınarak okul müdürü ve ilgili müdür yardımcısı tarafından imzalanıp dosyalanır. Sonuç, aynı gün okulda ilan edilir, ayrıca öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne e-okul sisteminden bildirilir.

(5) Naklin uygun görülmesi hâlinde veli bilgilendirilir ve öğrenci en geç 5 iş günü içinde yeni okuluna başlar. Bu süre içinde öğrencinin eski okulundan ayrılmadan nakil talebinden vazgeçmesi hâlinde, bu durum öğrenci velisi tarafından yazılı olarak okul müdürlüğüne bildirilir ve nakil işlemi e-okul sisteminden iptal edilir. 9 uncu sınıfa yeni kayıt olan öğrencilerden, kayıt döneminde ayrılanlar isterlerse asıl kayıtların yapıldığı sürede geri dönebilirler.

(6) Öğrenciye ait veriler, yeni okuluna başladığı gün e-okul sisteminden alınır.

(7) Bu okullara, resmî ve özel güzel sanatlar ve spor liseleri ile üniversitelerin bünyesinde bulunan konservatuarlara bağlı ortaöğretim okul veya kurumlarından, bu madde hükümlerine göre öğrenci nakli yapılır.

(8) Diğer resmî ve özel ortaöğretim kurumlarından güzel sanatlar ve spor liselerine öğrenci nakli yapılmaz. Bu okullardan resmî ve özel diğer ortaöğretim kurumlarına geçiş ise ilgili mevzuat hükümleri ile okulların özel yönetmeliklerinde yer alan nakil şartlarına göre yapılır.

(9) Bu okullarda öğrenim görmekte iken şehit veya gazi çocuğu durumuna düşen öğrencilerin nakilleri, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere boş kontenjan ve puan şartı aranmaksızın istedikleri farklı bir yerleşim yerindeki okullardan birine yapılır. Ancak bu kapsamda nakilleri yapılan öğrencilerin yerleştirme puanı, nakil gidilen okulun nakillere esas taban puanı ve kontenjanında dikkate alınmaz.”

 
< Önceki   Sonraki >

Site İçi Arama

© 2015 TÜRKİYE HARP MALÛLÜ GAZİLER, ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ YALOVA ŞUBESİ
RESMİ WEB SİTESİDİR